วันที่ 28 พ.ค.62 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมการผลิต การดูแลรักษา การเก็บตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน มาศึกษาดูงาน ณ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลอินทประมูล

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมการผลิต การดูแลรักษา การเก็บตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน มาศึกษาดูงาน ณ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลอินทประมูล ดูข้อมูลคลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ โครงการ1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอภาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอภาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดูข้อมูลคลิกที่นี่

กิจกรรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุและจัดทำเจลแอลกอฮอล์สมุนไพรเอนกประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทประมูล และ ชมรมผู้สูงอายุตำบลอินทประมูลจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุและจัดทำเจลแอลกอฮอล์สมุนไพรเอนกประสงค์ ในวันที่วันที่ 28 มี.ค.62  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทประมูล ดูข้อมูล คลิกที่นี่่

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงคัน ประจำปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงคัน ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลม่วงคัน  คลิกดูที่นี่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลอินทประมูล

มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลอินทประมูล หมูที่ 5 สอนศิลปะการแทงหยวก ให้เด็กในชุมชนได้สืบทอดวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ คลิกดูข้อมูล ที่นี่

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้ันที่ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินโครงการของหมู่บ้าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประจำปี 2562

กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเปิดโอกาศให้ประชาชนในพื้ันที่ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินโครงการของหมู่บ้าน เพื่อกำหนดโครงการที่จะดำเนินการร่วมกันในหมู่บ้าน

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 เพื่อพิจารณาร่างประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ , รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562,พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562เป็นต้น คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ 2

ประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ประชาชนท่านใดที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สามารถนำมาบริจาคได้ โดยเริ่มบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
เบอร์โทรศัพท์ 035-610-669
หรือทางเพจเฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล “Intapramul”