เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยพาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายหน้าบ้าน นเอกสารประกวายนัฐพล พิศวาส หมู่ที่7 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เอกสารประกวดราคา คอนกรีต ม.7