ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายหน้าบ้าน นางลาวัลย์ คุ้มทอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 สายบ้านนางทวี การุณวงษ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 สายหนองโพธิ์เตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสายหนองโพธิ์เตี้ย