เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมการผลิต การดูแลรักษา การเก็บตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน มาศึกษาดูงาน ณ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลอินทประมูล ดูข้อมูลคลิกที่นี่