กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเปิดโอกาศให้ประชาชนในพื้ันที่ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินโครงการของหมู่บ้าน เพื่อกำหนดโครงการที่จะดำเนินการร่วมกันในหมู่บ้าน