ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 1,3,5,6,7 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1TREHvlOOWoPP8bHw12lLmHKWDu0JLozT