สายด่วน โควิด-19

• 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

• 1667 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19

• 1422 กรมควบคุมโรค

• 1323 กรมสุขภาพจิต