ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 เพื่อพิจารณาร่างประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ , รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562,พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562เป็นต้น คลิกที่นี่