สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร  สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา  อบต.  และคณะผู้บริหาร  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ  อบต.  ทั้งหมด   การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์  การส่งเสริมการเกษตร  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้  การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  5  งาน   คือ

 งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    – งานสารบรรณ
    – งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
    – งานบริหารงานบุคคล
    – งานเลือกตั้ง
    – งานตรวจสอบภายใน
    – งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
    – งานการประชุม
    – งานอำนวยการและประสานราชการ
    – งานติดตามผลการปฏิบัติ
    – งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    – งานเลือกตั้ง
    – งานข้อมูลการเลือกตั้ง
    – งานชุมชนสัมพันธ์
    – งานรักษาความสงบเรียบร้อย
    – งานสนับสนุนและบริการ
    – งานอำนวยการ
    – งานป้องกัน
    – งานช่วยเหลือฟื้นฟู
    – งานกู้ภัย
 งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    – งานนโยบายและแผนพัฒนา
    – งานวิชาการ
    – งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
    – งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
    – งานงบประมาณ
 งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    – งานกฎหมายและนิติกรรม
    – งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
    – งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
    – งานระเบียบการคลัง
    – งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    – งานสวัสดิการสังคม
    – งานพัฒนาชุมชน
    – งานจัดระเบียบชุมชน
    – งานสังคมสงเคราะห์
    – งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
 งานการเกษตร
    – งานส่งเสริมการเกษตร
    – งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดโรค การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานพักฟื้น งานเวชกรรมสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานรักษาความสะอาด
– งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
– งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานอนามัยชุมชน
– งานส่งเสริมและเผยแพร่
– งานป้องกันยาเสพติด

งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานสุขาภิบาลทั่วไป
– งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
– งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ
– การแจ้งเก็บขยะมูลฝอยหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
– การให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานเผยแพร่และฝึกอบรม
– งานส่งเสริมสุขภาพ
– งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
– งานสัตวแพทย์
– งานบริการ
– งานการเงินและบัญชี

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานก่อสร้างและบูรณะถนน
– งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
– งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
– งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
– งานวิศวกรรม
– งานประเมินราคา
– งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
– งานออกแบบ

งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา
– งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
– งานระบายน้ำ
– งานจัดตกแต่งสถานที่

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสำรวจและแผนที่
– งานวางผังพัฒนาเมือง

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดโรค การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานพักฟื้น งานเวชกรรมสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานรักษาความสะอาด
– งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
– งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานอนามัยชุมชน
– งานส่งเสริมและเผยแพร่
– งานป้องกันยาเสพติด

งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานสุขาภิบาลทั่วไป
– งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
– งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ
– การแจ้งเก็บขยะมูลฝอยหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
– การให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานเผยแพร่และฝึกอบรม
– งานส่งเสริมสุขภาพ
– งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
– งานสัตวแพทย์
– งานบริการ
– งานการเงินและบัญชี

ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
– งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
– งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานการบัญชี
– งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
– งานงบการเงินและงบทดลอง
– งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
– งานพัฒนารายได้
– งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
– งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
– งานพัสดุ
– งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี และ กระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน