งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558