ฝ่ายจัดเก็บรายได้

ขั้นตอนการชำระภาษี

คำแนะนำและขั้นตอนการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ภาษีที่ อบต.จัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่มิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างนั้น ๆ ที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ เช่น บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ

อัตราภาษี
ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

 1. เจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้รับมอบอำนาจ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( แบบ ภ.ร.ด.2 ) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในท้องที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯ กำหนดประเภทของทรัพย์สิน, ค่ารายปีของทรัพย์สิน,ค่าภาษีที่จะต้องเสียแล้วแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
 3. เมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งการประเมิน ( แบบ ภ.ร.ด.8 ) แล้วต้องไปชำระค่าภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมิน

หมายเหตุ

 • ชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • สามารถไปชำระได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.อินทประมูล โทร. 035-610669 หรือโทร. 086 – 7995818

การอุทธรณ์

หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)

 

อัตราโทษ และค่าปรับ

 1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
 2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
 3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

3.1. ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
3.2. เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%
3.3. เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%
3.4. เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10%
3.5. เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

 1. เจ้าของที่ดิน, ผู้ครอบครองที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน และแบบที่ยื่นไว้นี้ใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี และชำระภาษีปีละครั้ง
 2. กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง ต้องยื่นแบบแสดง รายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ

 • ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี
 • สามารถไปชำระได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.อินทประมูล โทร. 035-610669 หรือโทร. 086-7995818

การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

 1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ ส่วนที่เกินต้อง เสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
 2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่า หรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษี บำรุงท้องที่ในส่วนที่ อาคารนั้นตั้งอยู่

 

อัตราโทษ และค่าปรับ

 1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
 2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
 3. ชี้แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
 4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

การเปลี่ยนแปลงที่ดิน

 • ซื้อ-ขายโอนมรดก เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ล้มไม้ยืนต้น ปลูกพืชล้มลุก
 • เดิมปลูกล้มลุก ปลูกไม้ยืนต้นแทน เช่นยูคาลิปตัส
 • เดิมที่ดินว่างเปล่า แต่นำมาใช้ประโยชน์ เช่น ปลูกพืชยืนต้น ล้มลุก ให้เช่า ก่อสร้างอาคาร เป็นต้น
 • เกิดจากเหตุธรรมชาติ น้ำเซาะพื้นที่ลดลง เป็นต้น

ยื่นคำร้อง ภ.บ.ท. 8, ภ.บ.ท. 8 ก., ภายใน 30 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง

ภาษีป้าย

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้ หรือ โฆษณาสินค้าไว้ที่ วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีอื่น

อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย

 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
 2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
 3. ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
  • ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ
  • ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่า อักษรต่างประเทศ
 4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว
  อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม (1) (2) (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษี ที่เพิ่มขึ้น
 5. ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามี อัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาทให้เสียภาษี 200 บาท

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

 1. เจ้าของป้าย, ผู้ครอบครองป้าย มีหน้าที่ ที่จะต้องยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึง สิ้นปี และเสียภาษีป้าย เป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือน ของปี
 2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่าๆ กันก็ได้

หมายเหตุ

 • ชำระภาษีป้าย ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี
 • สามารถไปชำระได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.อินทประมูล โทร. 035-610669 หรือโทร. 086-7995818

การอุทธรณ์

ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงาน ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

อัตราโทษ และค่าปรับ

 1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
 2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
 3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้ นับเป็นหนึ่งเดือน
 4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท
 5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
 6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ-ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของ ผู้อื่น และมีพื้นที่ เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
 7. ผู้ใดได้รู้อยู่แล้ว หรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ใบอนุญาตต่างๆ

 1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเปิดกิจการใหม่ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 2. การต่ออายุ ใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
 3. การต่ออายุ ใบอนุญาตเกินกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับเพิ่ม เพิ่มขึ้นอีก 20% ของค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ต้องนำมาประกอบในการยื่นชำระภาษีอากรต่าง ๆ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
 2. สำเนาโฉนดที่ดิน / สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
 3. สัญญาเช่าทรัพย์สิน / สัญญาเช่าที่ดิน
 4. ทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการเอง)

 

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2560

 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นชำระภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 • ภาษีป้าย กำหนดยื่นชำระภายในเดือน มีนาคม 2560
 • ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นชำระภายในเดือน เมษายน 2560

ข้อแนะนำการเสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล นั้น ประชาชนในท้องถิ่น มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีแก่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คือ ภาษีที่เก็บ จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าที่ทำการค้าขาย ที่เก็บสินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเช่า หอพัก ธนาคาร โรงแรม แฟลต อพาร์ตเม้นต์ คอนโดมิเนียม ตึกแถว โรงเรียนสอนวิชาชีพ ฟาร์มสัตว์และที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ๆ
ระยะเวลาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• ผู้เป็นเจ้าของของเจ้าของกรรมสิทธิโรงเรือนและที่ดินต้อง ไปยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ซึ่งทรัพย์สินของท่านนั้ตั้งอยู่ ตั้งแต่วเดือนมกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
• พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
• ผู้ประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

อัตราโทษและค่าปรับ
• ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี
• ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บได้ไม่เกิน 5 ปี
• ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้
• ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
• เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%
• เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%
• เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10%
• เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด
2. ภาษีบำรุงท้องที่
หรือ ภาษีที่ดิน คือภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิที่ดินผู้ถือครองที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
ระยะเวลาการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีที่ดิน
ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี โดยยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล หากพ้นกำหนด ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ 24 ต่อปี ส่วนผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่เสียภาษี เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจแจ้งการประเมินย้อยหลังได้ไม่เกิน 10 ปี และเก็บเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10
โทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือแบ่งแยกที่ดินให้ผู้อื่นหรือจำนวนที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์หรือวันที่จำนวนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป
3. ภาษีป้าย
คือภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของ ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือการโฆษณาการค้าเพื่อหารายได้ โดยต้องเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี
 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
อัตราภาษีป้าย
จะเก็บตามเนื้อที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุดของป้ายเป็นตารางเซนติเมตร แล้วคิดค่าภาษีป้ายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังนี้
• เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึงสิ้นปีและเสียภาษีเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือนของปี
• ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่
• ป้ายภาษาไทยล้วน อัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
• ป้ายภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ รูปภาพ โลโก้ หรือเครื่องหมายอัตรา 20 บาท ต่อตารางเซนติเมตร
• ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
• ป้ายทุกชนิดเมื่อคำนวณพื้นที่ป้ายแล้วทีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท